Information Clause for Contractors (GDPR)

In connection with Regulations pertaining to protection of personal data, No 2016/679 of 27th April, 2016, as prepared by European Parliament and European Council, i.e. General Data Protection Regulation (GDPR) related to processing of personal data and to unconstrained flow of such data as well as in connection with cancellation of Directive 95/46/WE (GDPR), please be kindly informed that your personal data are processed by Baltimar Service Sp. z o.o. in Gdynia, which administers these data for the purpose of realization of contracts. Seat of Baltimar Service Sp. z o.o. is Gdynia , ul.Ejsmonda 24  and our direct contact access data are on internet site http://www.baltimar.pl/address-data. The personal data have been acquired in effect of earlier business contacts and they have been made available completely voluntarily. Your data are processed in connection with legally justified Administrator’s business, i.e. realization of contracts. If you do not wish to continue contact with us you may anytime express your objection to our Data Protection Supervisor at e-mail address: iod@baltimar.pl. If, however, you decide to keep you data in our base of contractors we guarantee full transparency of realized data processing procedures and complying with all regulations referred to in GDPR, i.e. right to access, amend and delete the data, to limit their processing, the right to transfer the data and the right to be exempt from automatic decision taking procedure, including profiling.

Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body. We do our best to accomplish our actions in a way to suit your expectations and needs so we are open to any suggestions and remarks relating information provided by us.

If your are our client your personal data are also processed to realize concluded contracts, to settle payments and to take actions required to conclude such contracts or order.
Please be informed that your data may be made available to the following entities:

  • companies taking part in realization of contracts,
  • debt collection companies,
  • public bodies, to which the data are transferred by virtue of law.

Your data will be processed during realization of purpose for which they have been collected and until limitation of actions which may apply to your person or, if processing of personal data is  required, for suing damages or for protection against claims from opposite party, which constitutes legally justified interest of the data Administrator.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (RODO)

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Baltimar Service Sp. z o.o. w Gdyni, która administruje danymi osobowymi w celu realizacji umów. Siedziba Baltimar Service Sp. z o.o. mieści się w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 24, zaś dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://www.baltimar.pl/address-data. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny. Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jakim jest realizacja umów. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo kontaktu z nami, możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw, poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@baltimar.pl. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie kontrahentów, gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Niezależnie, przysługuje Państwu także, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby.

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia lub działań niezbędnych do zawarcia takiej umowy lub zlecenia. Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

  • biorące udział z realizacji umów,
  • firmy windykacyjne,
  • organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

This Website uses cookies to improve the user experience and ensure that it is functioning effectively. By using this Website you agree that it can place cookies on your computer or device. You can control and manage cookies in various ways. However please bear in mind that removing or blocking cookies can impact on your user experience and parts of this Website may no longer be fully accessible.